Wurfstatistik

A-Wurf, 3.10.1996            
Bright Flower's Elegant Danish Boy x Darling Dream de Bellevue            
    HD ED PRA CEA gestorben
Ademo Yoskan Rüde         08/2009
Agamo Kayas Rüde A1 0/0     8.4.2014
Anango Misko Rüde B/B 0/0     09/2010
Agaashi Ukima Hündin C/C 0/0     09/2005
Ahpawewa Kinwa Hündin B/B       08/2009
Anami Onjigaa Hündin B/B 0/0     16.4.2011
             
--------------------------------------------------------------            
B-Wurf, 11.6.1998            
Small Fetcher Asterix x Darling Dream de Bellevue            
    HD ED PRA CEA gestorben
Bagizo Kinipo Rüde A/A 0/0 carrier   03/2010
Basici Espyo Rüde         08/1998
Bimo Wikeso Rüde B/C 0/0 carrier   3.8.2012
Beyihta Cipay Hündin A/A 0/0     22.8.2011
Bonama Okiniy Hündin A2 0/0 normal   2.9.2013
Byka Tapata Hündin B/C 0/0 carrier   8.7.2014
             
--------------------------------------------------------------            
C-Wurf, 8.6.2001            
Nordwart Coeur-As x Hayowenta's Byka Tapata            
    HD ED PRA CEA gestorben
Camy Tamino Rüde B/B 0/0     26.9.2013
Cehmisi Yotin Rüde A/A 0/0     3.12.2016
Cim Awitto Rüde B/B 0/0     14.3.2016
Cimani Waskon Rüde         26.1.2016
Camyiwi Asaya Hündin B/B 0/0 normal   1.4.2016
             
--------------------------------------------------------------            
D-Wurf, 11.5.2005            
KD's Hunter v.d. Amandelgaard x Hayowenta's Camyiwi Asaya            
    HD ED PRA CEA gestorben
Depesi Animo Rüde B/B 0/0     14.12.2016
Dibaa Jimo Minik Rüde A/A 0/0 carrier   15.6.2020
Dibishkoo Nehci Rüde         24.6.2019
Dikowas Kayawi Rüde A/A 0/0     29.6.2017
Dazhitaa Ani Hündin A/A 0/0 carrier normal 19.5.2018
Debika Kama Hündin          
Dehta Wayoni Hündin B/B 0/0      
Dibiki Ayaa Kinya Hündin          
             
--------------------------------------------------------------            
E-Wurf, 28.5.2008            
Firefly's Are Your Duxinarow x Hayowenta's Dazhitaa Ani            
    HD ED PRA CEA  
          durch Eltern  
Ehp Ahto Loteni Rüde B/B 0/0   normal  
Enekoh Wakass Rüde A/A 0/0   normal 20.12.2019
Ehkuah Sawenta Kosi Hündin B/C 0/0   normal  
Ekima Kona Hündin A/A 0/0   normal 28.11.2018
Esk Wesha Wiskopi Hündin A/A 0/0   normal  
Eske Weta Anemona Hündin A/A 0/0   normal  
Espa Siwa Kiya Hündin C/D 0/0   normal  
             
--------------------------------------------------------------            
F-Wurf, 27.6.2010            
Springer Nova's Leo Tuffsson x Hayowenta's Dazhitaa Ani            
    HD ED PRA CEA  
          durch Eltern  
Famo Ahkomi Rüde       normal  
Ferun Nimato Rüde B/B 0/0   normal  
Fija Mesk Osiwa Hündin A/A 0/0   normal 19.3.2020
Fajara Nokka Tisiwin Hündin A/A 0/0 carrier normal  
             
--------------------------------------------------------------            
G-Wurf, 3.8.2015            
Sture v.h. Bovenwater x Hayowenta's Fajara Nokka Tisiwin            
    HD ED PRA CEA  
Genwo Wakan Rüde A/A 0/0      
Gayas Agaami Rüde C/C 0/0      
Gamy Anwaati Rüde B/B 0/0 carrier normal  
Getiwo Agiji Rüde          
Gono Anonko Rüde          
Ginya Ajina Hündin     normal carrier  
Gwewa Ayawa Hündin A/A 0/0 normal normal  
             
--------------------------------------------------------------            
H-Wurf, 2.7.2018            
             
Foxgrove's Moonlight Gunner x Hayowenta's Gwewa Ayawa            
    HD ED PRA CEA  
          durch Eltern  
Hpenewo Agonji Rüde A/A 0/0 carrier normal  
Hispo Pekwai Rüde A/A 0/0   normal  
Hooshkaa Wakkami Rüde       normal  
Hosay Enyan Rüde A/A 0/0 carrier normal  
Hisewo Atewi Rüde       normal  
Hahpe Tosewo Rüde A/A     normal  
Hawewa Syahta Hündin A/A 0/0 carrier normal